Stadgar för Föreningen Cui Bono

Antagna 2018-12-04

§ 1 Firma
Föreningens firma är ”Föreningen Cui Bono”.

§ 2 Säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborgs Stad, Västra Götalands län.

§ 3 Ändamål
Föreningen är en allmännyttig ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningen har till ändamål att informera människor om tankar, idéer, teorier och forskningsresultat samt händelser i Sverige och övriga världen som är av grundläggande betydelse för den enskilda människans fria beslutsprocess, och som inte får tillräcklig uppmärksamhet eller förtigs i de konventionella medierna.

§ 4 Verksamhet
Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom den typ av verksamhet som den finner bäst främjar ändamålet. All verksamhet skall bedrivas utifrån värnandet om yttrandefriheten, rätt till fri åsiktsbildning och rätt till självbestämmande.

§ 5 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 6 Medlemskap

Man blir medlem i föreningen genom att ha deltagit på minst 3 av föreningens aktiviteter samt visa prov på ett medlemsmöte att man förstått föreningens ändamåls- och verksamhetsparagrafer, har en vilja och ambition att hjälpa till att ordna med kommande aktiviteter eller på annat sätt stödja verksamheten samt genom att betala medlemsavgiften. Föreningen har rätt att neka medlemskap om föreningen på goda grunder misstänker att en person som söker medlemskap har för avsikt att skada föreningen.

§ 7 Uteslutning
En medlem kan uteslutas ur föreningen om denne inte följer föreningens paragrafer eller beslut, motarbetar föreningens ändamåls- och/eller verksamhetsparagraf, eller på annat sätt skadar föreningens intressen. Beslut om uteslutning av medlem fattas genom att föreningsskadligt beteende tas upp som en punkt på ett medlemsmöte, medlemmen får förklara sig och därefter tas beslut om uteslutning skall ske eller ej genom en omröstning som kräver majoritet för att träda i kraft.

§ 8 Organisation
Föreningens beslutande organ är medlemsmöten och årsmötet. Styrelsens förtroendeposter består av en ordförande, en kassör och helst en sekreterare men de övriga medlemmarna ingår också i styrelsen. Föreningens kontrollerande funktion utövas av revisorn. Föreningens verkställande organ är styrelsen. Protokoll från det beslutande organet e-postas till föreningens medlemmar inom 7 dagar.

§ 9 Beslutsmässighet

Medlemsmöten och årsmötet är beslutsmässiga om minst 5 medlemmar varav minst en har en förtroendepost är närvarande.

§ 10 Val av styrelsens förtroendeposter

För tiden fram tills nästa årsmöte väljs styrelsens förtroendeposter. Styrelsens förtroendeposter ska bestå av minst en ordförande, en kassör och helst en sekreterare. Förtroendeposterna och posten som revisor ska väljas genom beslut med minst 3/4 majoritet. För att kunna väljas till en förtroendepost eller till revisor, ska man oavbrutet ha varit medlem i föreningen under minst 24 månader.

§ 11 Kallelse
Kallelse till medlemsmöten, styrelsemöten och årsmötet beslutas av styrelsens förtroendeposter och görs företrädelsevis via e-post. Kallelse till årsmöte ska göras minst 1 månad före årsmötet. Kallelse till övriga möten ska göras minst 7 dagar före mötesdagen.

§ 12 Ändring av stadgar
För att ändra föreningens stadgar krävs två identiska beslut om detta i föreningens beslutande organ vid två separata mötestillfällen med minst 1 månads mellanrum. Stadgeändringen träder i kraft i och med det andra beslutet, vilket måste tas inom 3 månader från det första beslutet. Efter det första och andra beslutet om stadgeändring ska samtliga medlemmar informeras om detta.

§ 13 Upplösning
För att upplösa föreningen krävs två identiska beslut om detta i föreningens beslutande organ vid två separata mötestillfällen med minst 1 månads mellanrum. Upplösningen träder i kraft i och med det andra beslutet, vilket måste tas inom 3 månader från det första beslutet. Efter det första och andra beslutet att upplösa föreningen ska samtliga medlemmar informeras om detta. Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar användas till föreningsfrämjande ändamål.