Stadgar för Föreningen Cui Bono

Antagna 2015-04-19

§ 1 Firma
Föreningens firma är ”Föreningen Cui Bono”.

§ 2 Säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborgs Stad, Västra Götalands län.

§ 3 Ändamål
Föreningen är en allmännyttig ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningen har till ändamål att informera människor om tankar, idéer, teorier och forskningsresultat samt händelser i Sverige och övriga världen som är av grundläggande betydelse för den enskilda människans fria beslutsprocess, och som inte får tillräcklig uppmärksamhet och tillräckligt utrymme i de konventionella och dominerande medierna.

§ 4 Verksamhet
Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom den typ av verksamhet som den finner bäst främjar ändamålet. All verksamhet skall bedrivas utifrån principerna om alla människors lika värde, rätt till fri åsiktsbildning och rätt till självbestämmande.

§ 5 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 6 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som delar föreningens ändamåls- och verksamhetsparagrafer. Man blir medlem i föreningen genom att betala medlemsavgiften. Föreningen har rätt att neka medlemsskap om föreningen på goda grunder misstänker att en person som söker medlemsskap har för avsikt att skada föreningen.

§ 7 Uteslutning
En medlem kan uteslutas ur föreningen om denne inte följer föreningens paragrafer eller beslut, motarbetar föreningens ändamåls- och/eller verksamhetsparagraf, eller på annat sätt skadar föreningens intressen. Beslut om uteslutning av medlem fattas av föreningsstämman och baseras på underlag som tagits fram av styrelsen.

§ 8 Organisation
Föreningens beslutande organ är medlemsmöten och föreningsstämman. Föreningens kontrollerande funktion utövas av revisorn/revisorerna. Föreningens verkställande organ är styrelsen. Styrelsens uppgifter och befogenheter, vilka ej regleras i dessa stadgar, ska regleras av föreningens beslutande organ.

§ 9 Beslutsmässighet
Medlemsmöten och föreningsstämman är beslutsmässiga om minst 5 medlemmar är närvarande. Styrelsemöten är beslutsmässiga om minst 2 styrelsemedlemmar är närvarande.

§ 10 Val av styrelse och revisor
För tiden fram till nästa föreningsstämma väljs en styrelse samt minst en revisor. Styrelsen ska bestå av minst en ordförande och en kassör. Styrelseposterna och posten som revisor ska väljas genom beslut med minst 3/4 majoritet. För att kunna väljas till en styrelsepost eller till revisor, ska man oavbrutet ha varit medlem i föreningen under minst 24 månader.

§ 11 Kallelse
Kallelse till medlemsmöten, styrelsemöten och föreningsstämman beslutas av styrelsen och görs via e-post. Kallelse till föreningsstämma ska göras minst 1 månad före föreningsstämman. Kallelse till övriga möten ska göras minst 7 dagar före mötesdagen.

§ 12 Ändring av stadgar
För att ändra föreningens stadgar krävs två identiska beslut om detta i föreningens beslutande organ vid två separata mötestillfällen med minst 1 månads mellanrum. Stadgeändringen träder i kraft i och med det andra beslutet, vilket måste tas inom 3 månader från det första beslutet. Efter det första och andra beslutet om stadgeändring ska samtliga medlemmar informeras om detta.

§ 13 Upplösning
För att upplösa föreningen krävs två identiska beslut om detta i föreningens beslutande organ vid två separata mötestillfällen med minst 1 månads mellanrum. Upplösningen träder i kraft i och med det andra beslutet, vilket måste tas inom 3 månader från det första beslutet. Efter det första och andra beslutet att upplösa föreningen ska samtliga medlemmar informeras om detta. Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar användas till föreningsfrämjande ändamål.

Kommentarer inaktiverade.